Đi thẳng đến nội dung

Circular No. 02 on the preparation of the Strategic Budget Plan 2019-2021

The circular aims to assist ministries and institutions based on the preparation of strategic budget plan for 2019-2021 to be more realistic.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Circular No. 2 on the preparation of the Strategic Budget Plan 2019-2021

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 2
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Thông tư
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Circular No. 2
Chủ đề
  • Administration
  • Budget
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form and content for any loss, harm or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 9 tháng 4, 2018
Ngày có hiệu lực 9 tháng 4, 2018
Tài liệu tham khảo Royal Gazettes of Cambodia
Link gốc https://bit.ly/3rilBKS
Liên hệ

Office of the Council of Ministers

Address: N° 41, Confederation de la Russie, Phnom Penh Phone: (+855) 23 723 712 Email: ocm@cambodia.gov.kh

Văn bản pháp luật tham khảo Circular_No_02__09.04.2018.pdf
Các từ khóa Strategy,Budget Plan,Circular no.2
Ngày đăng tải tháng 9 11, 2023, 08:16 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 19, 2023, 08:52 (UTC)