Đi thẳng đến nội dung

Prakas No. 618 on the organization and functioning of the Industrial Laboratory Center of Cambodia

This Prakas describes the roles and responsibilities of the Industrial Laboratory Center of Cambodia under the General Department of Industry of the Ministry of Industry, Mines and Energy.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Prakas No. 618 on the Organization and Functioning of the Industrial Laboratory Center of Cambodia

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 618
Cơ quan ban hành
  • Ministry of Mines and Energy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Tuyên bố/ Tuyên ngôn
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Prakas No. 618
Chủ đề
  • Administration
  • Extractive industries
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 24 tháng 7, 2009
Ngày có hiệu lực 24 tháng 7, 2009
Tài liệu tham khảo Ministry of Mines and Energy
Link gốc https://bit.ly/3PpbZpz
Liên hệ

Ministry of Mines and Energy Address ៖ #01,Preah Norodom Blvd(41), Sangkat Wat Phnom, Khan Daun penh, Phnom Penh. Tel ៖ +855 23 219 574 Fax ៖ +855 23 219 584 E-mail ៖ info@mme.gov,kh Website ៖ www.mme.gov.kh POB ៖ 49 Postal Code ៖ 12210

Văn bản pháp luật tham khảo Prakas_No_618__24.07.2009.pdf
Các từ khóa MIME,Industrial Laboratory Center of Cambodia,ILCC
Ngày đăng tải tháng 9 11, 2023, 06:56 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 19, 2023, 09:04 (UTC)