Đi thẳng đến nội dung

Sub-decree No. 35 on the organization and functioning of the Ministry of Industry, Mines and Energy

This sub-decree organizes the units of the Ministry of Industry, Mines and Energy and defines the mission of the Ministry and the functions of the General Departments and Departments.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Sub-decree No. 35 on the Organization and Functioning of the Ministry of Industry, Mines and Energy

Thông tin khác

Miền Giá trị
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Campuchia
Tham chiếu tài liệu # 35
Cơ quan ban hành
  • Royal Government of the Kingdom of Cambodia
Cơ quan thực thi
  • Minister in charge of the Office of the Council of Ministers
  • Minister of Mines and Energy
Ngôn ngữ
  • Tiếng Khmer
Loại tài liệu chính thức Sub-decree
Tiêu đề thay thế/ Tên rút gọn Sub-decree No. 35
Chủ đề
  • Administration
  • Extractive industries policy and administration
Giấy phép

No license given

Bản quyền To be determined
Hạn chế truy cập và sử dụng

By accessing this website or database, users agree to take full responsibility for reliance on any site information provided and to hold harmless and waive any and all liability against individuals or entities associated with its development, form, and content for any loss, harm, or damage suffered as a result of its use.

Trạng thái Đã ký và có hiệu lực
Ngày thông qua/ Đã ban hành/ Ngày ban hành/ Ngày ký 26 tháng 4, 1999
Ngày có hiệu lực 26 tháng 4, 1999
Tài liệu tham khảo Royal Gazette of Cambodia
Link gốc https://bit.ly/3PJsq1h
Liên hệ

Office of the Council of Ministers (OCM) General Department of Royal Gazettes

Address: OCM, Friendship Building, 41 Russian Federation Blvd, Phnom Penh, Cambodia. Contact: Phone/Fax: (855) 23 212 490, E-Mail: info@pressocm.gov.kh, pressocm@gmail.com

Văn bản pháp luật tham khảo Sub_Decree_No_35__26.04.1999.pdf
Các từ khóa Organization and Functioning,MIME
Ngày đăng tải tháng 9 11, 2023, 04:53 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 9 19, 2023, 02:28 (UTC)