Đi thẳng đến nội dung

Report on Macroeconomic Trends from 2012-2013

Report outlining international and national macroeconomic conditions in Lao PDR in 2012 and 2013, and trends between the years.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Report on Macroeconomic Trends from 2012-2013

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề Economic policy and administration
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Bản quyền Yes
Phiên bản/Lần xuất bản 2013
Giấy phép unspecified
Liên hệ

+856 21 254829 extension 606 macro.neri@gmail.com

Tác giả (cá nhân) Dr. Bounthavy Sisouphantong
Nơi xuất bản Vientiane Capital
Nhà xuất bản NERI
Ngày xuất bản 2013
Đánh số trang 30
Các từ khóa Macroeconomics,macroecomonics trend Laos 2012-2013,macro-economy Laos
Ngày đăng tải tháng 6 5, 2019, 02:59 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 5, 2019, 06:20 (UTC)