Đi thẳng đến nội dung

The Impacts of Feeder Road Expansion on Livelihood and Spatial Pattern Case Study in Natong Cluster, Huaphan Province, Lao PDR

The study assesses the impact of maize feeder roads on livelihood through statistical analysis and quantified spatial pattern based on spatial analysis employing Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing Techniques.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - The Impacts of Feeder Road Expansion on Livelihood and Spatial Pattern Case Study in Natong Cluster, Huaphan Province, Lao PDR

Thông tin khác

Miền Giá trị
Loại tài liệu Conference/workshop proceedings and presentations
Ngôn ngữ
  • Tiếng Lào
Chủ đề
  • Maize corn
  • Roads and bridges
Vùng địa lý (phạm vi không gian)
  • Lao People's Democratic Republic
Các (Tỉnh)
  • Houaphanh
Bản quyền Unclear copyright
Phiên bản/Lần xuất bản 2017
Giấy phép unspecified
Đồng tác giả (cá nhân) Sonnasack Phaipasith, SHI Guoqing, Jean-Christophe Castella
Ngày xuất bản 2017
Các từ khóa feeder road,spatial pattern,land cover change,ເມືອງຊຽງຄໍ້,ຜົນກະທົບຂອງການສ້າງເສັ້ນທາງ,ການສ້າງເສັ້ນທາງເຂົ້າເຂດຜະລິດ,ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ,ພູມີທັດ,ຫົວພັນ,Sonnasack,Phaipasith,ສອນນະສັກ,ໄພປະສິດ
Ngày đăng tải tháng 6 5, 2019, 02:35 (UTC)
Ngày chỉnh sửa, cập nhật tháng 6 10, 2019, 01:48 (UTC)