Đi thẳng đến nội dung

2 datasets found

Kết quả lọc
  • Các chính sách biến đổi khí hậu thành phố Cần Thơ

    Dữ liệu cung cấp thông tin về ác chính sách biến đổi khí hậu ở thành phố Cần Thơ. Dữ liệu bao gồm 11 thuộc tính: ID, tên chính sách, thời gian, mục đích, người thực hiện/phối hợ...

  • Các chính sách về biến đổi khí hậu tỉnh Cà Mau

    Dữ liệu cung cấp thông tin về ác chính sách biến đổi khí hậu tỉnh Cà Mau. Dữ liệu bao gồm 13 thuộc tính: ID, tên chính sách, thời gian, mục đích, người thực hiện/phối hợp, nhà t...