Skip to content

Bản tin chính sách số 16 - Quý IV/2014

Chuyên đề của Bản tin chính sách kỳ này sẽ điểm lại những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam, đồng thời sẽ bàn luận về một số bất cập, thách thức cần giải quyết liên quan đến hệ thống quản lý nhà nước, tài chính cho bảo tồn, đánh giá tác động của hoạt động phát triển lên ĐDSH, quy hoạch và quản lý khu bảo tồn, chia sẻ lợi ích từ bảo tồn và các hướng tiếp cận mới trong bảo tồn thiên nhiên

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ban tin chinh sach so 16 - Quy IV/2015

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Biodiversity
  • Environmental and biodiversity protection
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
ISSN number 08667810
Publication date 2014
Date uploaded January 6, 2016, 10:48 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 06:37 (UTC)