Skip to content

Bản tin chính sách số 17 - Quý I năm2015

Nội dung Bản tin Chính sách số 17 nhìn nhận việc thực thi quyền môi trường theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” vốn đã và đang được áp dụng trong quá trình thực thi quy chế dân chủ cơ sở. Theo đó, “dân biết” bao hàm việc tiếp cận và công khai thông tin môi trường; “dân bàn” tập trung vào khía cạnh phản biện và tham gia góp ý vào các hoạt động và chính sách liên quan; “dân làm” thảo luận về quyền và cơ chế tham gia của người dân trong bảo vệ môi trường và đảm bảo quyền môi trường; cuối cùng, “dân kiểm tra” nhìn nhận về công tác giám sát thực thi chính sách môi trường.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ban tin chinh sach so 17 - Quy I nam2015

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
  • Vietnamese
Short title (alternative/varying form of title) Bản tin chính sách số 17
Topics
  • Environment and natural resources
  • Environment and natural resources policy and administration
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
ISSN number 08667810
Publication place Việt Nam
Publication date 2015
Pagination 32
Date uploaded January 15, 2016, 04:58 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 06:46 (UTC)