Skip to content

Bản tin chính sách số 18 - Quý II/2015

Bản tin Chính sách số 18 đề cập đến một chủ đề quan trọng, có tầm ảnh hưởng lâu dài đến mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam: An ninh nguồn nước và quản lý lưu vực sông, với các phân tích, nhận định trên nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề quản lý các lưu vực sông, bao gồm cả lưu vực sông quốc tế và lưu vực sông trong nội địa quốc gia.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - Ban tin chinh sach so 18 - Quy II/2015

Additional Info

Field Value
Document type Issue and policy briefs
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Rivers and lakes
  • Water policy and administration
  • Water resources
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Access and use constraints

Tài liệu không được sử dụng cho các mục đích thương mại

Version / Edition 1.0
License CC-BY-SA-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
ISSN number 0866-7810
Publication place Vietnam
Publisher Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Publication date 2015
Pagination 32
Date uploaded January 6, 2016, 10:10 (UTC)
Date modified March 29, 2016, 07:39 (UTC)