Skip to content

ĐTM ở Việt Nam: Cải cách chính sách để góp phần giảm xung đột và tranh chấp môi trường, 2014

Báo cáo phân tích các bất cập trong việc thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) ở Việt Nam từ các khía cạnh hỗ trợ ra quyết định, sự tham gia của cộng đồng, công khai thông tin và đề xuất các khuyến nghị cải thiện chính sách.

Data Resources (1)

Data Resource Preview - DTM o Viet Nam: Cai cach chinh sach de gop phan giam xung dot va tranh chap moi truong, 2014

Additional Info

Field Value
Document type Reports, journal articles, and research papers (including theses and dissertations)
Language of document
  • Vietnamese
Topics
  • Access to information
  • Construction policy and regulation
  • Environmental impact assessments
Geographic area (spatial range)
  • Viet Nam
Copyright Yes
Version / Edition 1.0
License CC-BY-4.0
Contact

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Email: contact@nature.org.vn / Điện thoại: +844 3556-4001

Author (individual) Nguyễn Hoàng Phượng, Trần Thị Thanh Thủy, Nguyễn Việt Dũng
Author (corporate) Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
ISBN number 9786045011942
Publication date 2015
Pagination 12
Date uploaded December 23, 2015, 11:15 (UTC)
Date modified March 17, 2016, 07:35 (UTC)