Skip to content

Additional Information

Field Value
Last updated 2020၊ 29 ဇွန်
Created 2020၊ 29 ဇွန်
ပုံစံ PDF
လိုင်စင် Creative Commons Attribution
အမည် MBEI - စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် COVID – 19 ၏သက်ရောက်မှု အကျဉ်းချုပ်တင်ပြချက်
ဖော်ပြချက်
Resource's languages
  • အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား