Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 27 มกราคม ค.ศ. 2023
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ JPEG
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution
ชื่อ Road and railway networks in Cambodia (2012&2023)
ภาษา
  • ภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย

Data representation[JPEG]