Skip to content

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 19 สิงหาคม ค.ศ. 2020
สร้างแล้ว ไม่ทราบ
รูปแบบ PDF
ใบอนุญาต Creative Commons Attribution Share-Alike
ชื่อ รายงานสังเคราะห์ ความเป็นคนชายขอบของชนเผ่าพื้นเมืองกลุ่มเปราะบาง ในประเทศไทย
คำอธิบาย

การสังเคราะห์ความเป็นชายขอบและเปราะบางของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยครั้งนี้ เป็นกรณีของชนเผ่าพื้นเมือง10 กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย ประกอบด้วย ชนเผ่ามละบริ ก่อ(อึมปี้) บีซู ชอง ญัฮกุร ไทแสก มอแกน มอแกลน อูรักลาโว้ย และมานิ ทั้ง 10 ชนเผ่าพื้นเมืองเป้าหมายนี้ได้เผชิญกับปัญหาด้านสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิในที่ดินทำกินการเข้าถึงทรัพยากร และสิทธิความเป็นตัวตนจากการยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก 2 ประการคือ 1. ความอ่อนแอของสถาบันตามจารีตประเพณีของชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในการใช้ภูมิปัญญาและจารีตประเพณีอันเป็นองค์ความรู้ของชนเผ่าพื้นเมืองเอง และ 2. ผลกระทบจากการบังคับใช้อำนาจรัฐและอิทธิพลจากการพัฒนาต่อชนเผ่าพื้นเมืองในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์สัมพันธ์กับการได้รับสิทธิพื้นฐาน หรือการเข้าถึงทรัพยากร หรือการดำรงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองไว้ได้

ภาษาของเอกสาร
  • ไทย