Skip to content

263 datasets found

กรองผลลัพธ์
 • แม่น้ำโขงกับแม่ญิงภาคเหนือ

  ความรู้ท้องถิ่นของคนลุ่มน้ำโขงสำคัญต่อการร่วมกำหนดชะตาชีวิตตัวเองและระบบนิเวศแม่น้ำโขง ไม่มีใครจะรู้จักและรักแม่น้ำโขงไปมากกว่าคนท้องถิ่น แต่เรายังขาดการศึกษาองค์ความรู้เหล่านี้...

 • พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

  การจัดทํางบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ และการประเมินผลและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้และสอดคล้องกับกฎหมาย ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ

 • พระราชบัญญัติ ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. 2562

  เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติในการได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบต่อควา...

 • มาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ว่าด้วยแนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ เวอร์ชัน 1.0

  แนวทางการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้เป็นแนวทาง ในการจัดทำบัญชีข้อมูลของหน่วยงานให้สอดคล้องตามแนวทางในประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเร...

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

  หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน (2) สรุปอํานาจหน้าที่ที่สําคัญและวิธีการดํ...

 • พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

  “รัฐบาลดิจิทัล” หมายความว่า การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงาน ให้มีคว...

 • พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ถูกขยายเวลาบังคับใช้อีกครั้ง จากเดิมจะบังคับใช้เต็มฉบับในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เลื่อนไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แทน เป็นท...

 • พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  เหตุผลและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถู...

 • แหล่งมรดกโลก ประเทศไทย

  รายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ หรืออนุสัญญาคุ้มคร...

 • สายพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย

  ชุดข้อมูลนี้คือชนิดพันธุ์ของพืชและสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังของประเทศไทยที่จัดอยู่ในภาวะโดนคุกคาม

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

  ชุดข้อมูลนี้คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในประเทศไทย

 • เส้นทางรถไฟในประเทศไทย

  ชุดข้อมูลนี้คือเส้นทางรถไฟในประเทศไทย

 • ทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลโมดูลที่ 6: ความปลอดภัยและสิทธิข้อมูลดิจิทัล 

  ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้...

 • ทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลโมดูลที่ 5: คิดอย่างนักข่าวที่ใช้ข้อมูล

  ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้...

 • ทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลโมดูลที่ 4: การสร้างภาพจากข้อมูล

  ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้...

 • ทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลโมดูลที่ 3: เข้าใจข้อมูล

  ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้...

 • ทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลโมดูลที่ 2: ค้นหา รวบรวม และจัดทำรูปแบบข้อมูลที่​เหมาะสม

  ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้...

 • ทักษะความรอบรู้ด้านข้อมูลโมดูลที่ 1: นำเสนอเรื่องเล่าจากหลักฐาน

  ความรอบรู้ด้านข้อมูล (Data Literacy) เป็นทักษะในการอ่าน ทำความเข้าใจข้อมูล ทำงานกับข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลเป็นหลักฐานสนับสนุน ในสังคมดิจิทัลปัจจุบัน ความรอบรู้ด้านข้...

 • ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย (วันที่: 10 มิถุนายน 2564)

  ชุดข้อมูลนี้แสดงกรณีของ Coronavirus (COVID-19) ในประเทศไทย โดยปกติ Wikipedia และ ข้อมูลจะได้จากประกาศทางการของกรมควบคุมโรค (https://covid19.ddc.moph.go.th/th) กระทรวงสาธารณสุข ...

 • ข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ในประเทศไทย

  สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 3,129 แห่ง ในประเทศไทย