Skip to content

263 datasets found

กรองผลลัพธ์
  • คู่มือสำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

    แนวทางเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  • แนวโน้มพลังงานทดแทน: ประเทศไทย

    ภาระผูกพันที่รัฐบาลไทยได้ดำเนินการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 จากสถานการณ์ปกติภายใน พ.ศ. 2573 จะต้องมีการดำเนินการร่วมกันในการลดคาร์บอนของภาคพลังงาน ประเทศไทยได...

  • ประเทศไทย 4.0

    ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่จะเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจแบบใหม่ โดยเศรษฐกิจแบบเดิมได้แก่ ยุค 1.0 คือยุคของเกษตรกรรม ยุค 2.0 คือยุคอุตสาหกรรมเบา และยุค 3.0 ...