Skip to content

264 datasets found

กรองผลลัพธ์
 • แผนแม่บทการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการ

  แผนแม่บทเพื่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแบบบูรณาการพ.ศ. 2558-2564 เป็นแผนความหลากหลายทางชีวภาพที่สำคัญของประเทศไทยซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อ 6 ของอนุสัญญาว่าด้วยความหล...

 • สถิติข้อมูลน้ำเพื่อการเกษตร-ประเทศไทย

  สถิติข้อมูลน้ำเพื่อการเกษตรเป็นระบบสารสนเทศด้านน้ำเพื่อการเกษตรทั่วโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติซึ่งพัฒนาโดยกองที่ดินและน้ำ โดยเป็นแหล่งข้อมูลสถิติด้านน้ำทั่วโลกที่ไ...

 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)

  เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 คือการยกระดับการพัฒนาประเทศให้อยู่ในระดับที่จะช่วยให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในอนาคตและเพื่อแก้ไขปัญห...

 • การประเมินมูลค่าระบบนิเวศ

  ตัวประเมินมูลค่าระบบนิเวศน์มีเป้าหมายเพื่อให้แนวทางแรกในการทำความเข้าใจว่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะเกี่ยวข้องกับผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร การทำความเข้าใจสัดส่วนนี...

 • แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย พ.ศ.2560-2564

  เป็นเพาเวอร์พอยท์ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำเสนอในเวทีนโยบายระดับชาติเกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเมือง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. ...

 • คู่มือการลงทุนด้านกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

  คู่มือนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมในประเทศไทย สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเติบโตโดยการจัดหาทรัพยากรที่ประเทศต้อง...

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบในประเทศไทย: ภาพรวมสั้น ๆ เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยประทบอุทกภัยร้ายแรง โดยมีประชากรมากกว่า 1 ล้านคนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรุนแรงเป็นเวลาหลายสัปดาห์อันเนื่องมาจากฝนที่ตกต่อเนื่อง (ธนาคารโลก, 2554) ในปี พ.ศ...

 • คุณค่าทางนิเวศวิทยาและเศรษฐกิจ-สังคมของระบบนิเวศป่าชายเลนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิ: การประเมินเชิงนิเวศ เศรษฐกิจและอาชีพอย่างรวดเร็วของบ้านนาคาและบ้านบางแมน จังหวัดระนอง ประเทศไทย

  วางกรอบการศึกษาภายหลังจากการเกิดภัยพิบัติสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย เป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้คือการสำรวจบทบาทของระบบนิเวศป่าชายเลนในการให้บริการและการดำรงชีวิตผ่านผลิตภัณฑ์และบริ...

 • การอนุรักษ์ป่าชายเลนในประเทศไทย

  ในประเทศไทย ป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งของประเทศมีพื้นที่ประมาณ 367,900 เฮกตาร์ในปีพ.ศ. 2504 แต่น่าเสียดายที่ในปีพ.ศ. 2518 และ 2536 ป่าเหล่านี้ถูกทำลายไปหลายจุดตั้งโดยหลายวัตถุประสงค...

 • ความริเริ่มการเติบโตสีเขียวคาร์บอนต่ำ

  คำว่า "การเติบโตสีเขียว" หมายถึงมิติทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25...

 • ประเทศไทยมุ่งสู่การจัดการทะเลและนิสัยชายฝั่งอย่างยั่งยืน

  ได้มีการเรียกร้องอย่างกว้างขวางให้มีการร่วมมือกันดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวกับมหาสมุทรโดยขอให้นำมาประยุกต์ใช้และดำเนินการในทุกระดับทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับ...

 • การเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์

  หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจในหลักการการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน...

 • การประเมินค่าบริการระบบนิเวศในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง: รายงานสำหรับประเทศไทย

  รายงานนี้เริ่มต้นด้วยคำอธิบายเกี่ยวกับบริการระบบนิเวศคืออะไรและมีวิธีการจัดหมวดหมู่อย่างไร การประเมินระบบนิเวศของสหัสวรรษคือการจำแนกประเภทของบริการระบบนิเวศที่แพร่หลายและครอบคลุ...

 • ภาพรวมของการประสบอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554: การประเมินอย่างรวดเร็วเพื่อการฟื้นฟูอย่างยืดหยุ่นและการวางแผนการบูรณะ

  เพื่อตอบสนองต่อการเกิดน้ำท่วมเป็นเวลานานและกระจายทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2554รัฐบาลไทยร่วมกับธนาคารโลกและพันธมิตรการพัฒนาอื่น ๆ จึงได้มีการประเมินผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 26 จังหว...

 • ประเทศไทย 4.0 นโยบายที่จะเป็นกลไกเพื่อการปฏิรูปแห่งชาติ

  นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่านโยบาย "นโยบายประเทศไทย 4.0" จะกลายเป็นกลไกในการปฏิรูปประเทศเพื่อเพื่อขับเคลื่อนไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ำทางเศรษ...

 • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนและประโยชน์ของการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

  การประชุมเชิงปฏิบัติการของแผนงานพัฒนาแห่งสหประชาชาติ-องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน เกี่ยวกับการใช้การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์และการปรับตัวตามระบบนิเวศสนับสนุนการวาง...

 • การส่งข้อมูลโดยประเทศไทย: การมีส่วนร่วมความมุ่งมั่นที่กำหนดไว้ในระดับประเทศและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  ในฐานะประเทศกำลังพัฒนาซึ่งมีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับความพยายามของทั่วโลกในการแก้ความท้าทายร่วมกันนี้ สืบเนื่องจากใต้การตัดสินใจ 1/...

 • กระบวนการแผนการปรับตัวในระดับชาติของประเทศไทย

  โครงร่างของกระบวนการแผนการปรับตัวในระดับชาติสำหรับประเทศไทย

 • แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีและการปฏิรูปของประเทศไทย

  เนื้อหาเว็บที่จัดเก็บไว้ของ ดร. ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 20 ของประเทศไทย

 • แผนจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติ (พ.ศ.2558)

  แผนจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติฉบับปรับปรุงฉบับใหม่ฉบับนี้ได้รวมหลักการและภารกิจของแผนยุทธศาสตร์เซนไดและรวมยุทธศาสตร์การดำเนินงานไว้ด้วยรวมถึงการให้ความสำคัญกับการลดความ...