Skip to content

264 datasets found

กรองผลลัพธ์
 • คู่มือโครงการฉลากสีเขียวของไทย

  คู่มือโครงการฉลากสีเขียวของไทย

 • จากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน, เป้าหมายการพัฒนาที่เปลี่ยนไปเพื่อความยั่งยืน

  MDGs (Millennium Development Goals) หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ เกิดจากการรวมตัวกันในการประชุมสุดยอดแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี...

 • ยุทธศาสตร์ใหม่ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

  คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติระหว่างปี พ.ศ.2560-2564 ยุทธศาสตร์ระยะเวลา 5 ปีพยายามเพิ่มผลผลิตทางการ...

 • ระบบตุลาการในประเทศไทย: แนวโน้มในศตวรรษใหม่

  รายงานเกี่ยวกับระบบตุลาการของประเทศไทยโดยมีบทต่างๆที่เขียนโดยผู้พิพากษาจำนวน 7 คนจากศาลต่างๆในประเทศไทย รายงานครอบคลุม (i) ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของระบบตุลาการ (2) ระบบศาลตามร...

 • ตลาดที่กำลังขยายตัวสำหรับอาหารที่ยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร

  บทความนี้วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่อการบริโภคอาหารอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร ผู้เขียนศึกษาว่าผู้บริโภคและระบบการให้บริการมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในร้านค้าปลีก ผู้ศึกษาคสรุป...

 • รายงานระดับชาติของประเทศไทย: การทบทวนการตัดสินใจทางปกครองของรัฐบาลโดยศาลปกครองของประเทศไทย รายงานต่อที่ประชุมสมาคมระหว่างประเทศของศาลปกครองสูงสุดครั้งที่ 10

  รายงานฉบับนี้นำเสนอภาพรวมขอบเขตอำนาจตุลาการของศาลปกครองแห่งราชอาณาจักรโดยให้ความสำคัญกับการทบทวนกระบวนการบริหารที่ถือว่าเป็นกฎหมายและคำสั่งในการบริหาร รวมทั้งข้อจำกัดด้านความสาม...

 • ผ้าไม้ไผ่: การศึกษาการใช้เส้นใยไม้ไผ่หนาในการผลิตและพัฒนาสิ่งทอไทย

  งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้เส้นใยไม้ไผ่ในการผลิตสิ่งทอของไทย ผู้เขียนสำรวจเบื้องหลังของอุตสาหกรรมสถานการณ์ปัจจุบันและความท้าทาย และศึกษาวิธีการใช้เส้นใยไม้ไผ่ ผู้เขียนได้ทำการ...

 • การจัดทำแผนที่การกระจายตัวของต้นยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

  บทความนี้นำเสนอผลการทำแผนที่การเจริญเติบโตของต้นยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยใช้ข้อมูล Landsat 5 TM โดยใช้วิธี Mahalanobis ซึ่งโดยปกติใช้เพื่อระบุอายุยางพาราที่แ...

 • การใช้เครื่องมือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เขตอุตสาหกรรมมาบตาพุดในประเทศไทย

  บทความนี้นำเสนอการวิเคราะห์ความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในเขตอุตสาหกรรมของไทย ผู้เขียนวิเคราะห์นโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและสร้างบทเรียนให้ประเทศอุตสาหกรรมอื...

 • กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในชุมชน ในประเทศไทย

  ความรับผิดชอบในการบริหารกฎหมายอาญาในประเทศไทยมีหลายหน่วยงานของรัฐ (รวมทั้งตำรวจ ศาล และกรมราชทัณฑ์) ผู้เขียนบทความนี้อธิบายการทำงานขององค์กรเหล่านี้และโดยทั่วไปแล้วกระบวนการมาตร...

 • พื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศไทย

  พื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดเผชิญกับความกดดันมากมายรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเพาะปลูก ภูมิภาคนี้ประกอบด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำใ...

 • ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการกลายเป็นทะเลทรายในพื้นที่ตำบลป่าเด็งพื้นที่ติดกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ประเทศไทย

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออภิปรายและวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการทำให้เป็นทะเลทรายในตำบลป่าเด็ง ประเทศไทย เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการเป็นทะเลทรายในบริเวณดังกล่...

 • ประเทศไทย:ข้อมูลประเทศ (ความหลากหลายทางชีวภาพ)

  ภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยประกอบด้วย การล่าสัตว์ที่ผิดกฎหมาย การเผาพืชและป่าไม้ ทุ่งหญ้าเลี้ยงปศุสัตว์แบบหนาแน่น การถางป่า/การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การประมงที่...

 • รายงานเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษปี 2552

  รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าไทยได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษหลายประการ เช่น ความยากจนและความหิวโหย การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ความเท่าเทียมทางเพศ การต่อสู้กับเอช...

 • การวิเคราะห์การมีน้ำใช้และผลิตภาพของน้ำในการเกษตรชลประทาน

  ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญความแห้งแล้งที่มีความรุนแรงที่แตกต่างกันซึ่งเป็นแรงกดดันต่อกิจกรรมการเกษตร เนื่องจากปัญหาความขาดแคลนน้ำได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการผลิตทางการ...

 • ประมาณการล่าสุดของระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในอ่าวไทย

  มีการใช้ระดับน้ำทะเลปานกลางในท้องถิ่น ณ สถานีตรวจวัดน้ำขึ้นน้ำลงจำนวน 13 สถานีตามแนวอ่าวไทยในน่านน้ำไทยโดยการตรวจสอบระดับน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2528-2552...

 • ประเทศไทย-ข้อมูลประเทศ

  ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ: สถานะและแนวโน้มความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ เนื้อหาของข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพนี้ยังคงเป็นฉบับร...

 • เกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน: โอกาสในการพัฒนาเกษตรกรชาวชนบทไทย

  บทความนี้ได้วิเคราะห์โอกาสของเกษตรกรในภาคเหนือของประเทศไทยและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายได้ของเกษตรกร ระหว่างเดือนมกราคม 2555 ถึงตุลาคม 2555 ผู้แต่งได้สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ 124 ครัว...

 • การจำลองผลกระทบของการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการกัดเซาะพังทลายของดินและการสะสมตัวในพื้นที่ลุ่มน้ำของแม่น้ำน่าน ประเทศไทย

  เอกสารฉบับนี้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินรวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากการกัดเซาะและการสะสมตัวของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ...

 • ต้นทุนที่ซ่อนอยู่: การละเมิดสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมกุ้งของไทย

  การจัดทำเป็นเอกสารเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้งไทย ผู้เขียนได้อภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของแรงงานอพยพในอุตสาหกรรมก...